Nyhedsbrev
Persondatapolitik

Persondatapolitik

 

 

1.GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Albertslund Apotek indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi behandler om dig, når du handler på apoteket, eller når du besøger www.albertslundapotek.dk
1.3 Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til apoteket, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger, skal ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 9.

2.HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL, OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, som vi er underlagt.
2.2 Apoteket er videoovervåget, og vi gemmer vores billedmateriale i henhold til de gældende regler herom.
2.2.1 Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for dig som kunde samt de ansatte på apoteket, ligesom videoovervågningen også har et kriminalitetsforebyggende formål. Overvågningen foretages ved hjælp af kameraer, som er placeret i kunderummet. I kunderummet er opsat synlige skilte/piktogrammer, der oplyser om videoovervågningen.                                                                                                              2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at opretholde sikkerheden for vores kunder og ansatte og forebygge kriminelle handlinger, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
2.3 Når du køber håndkøbsmedicin og øvrige varer på apoteket indsamler vi ikke oplysninger om dig, uanset om du betaler kontant, med mobilbetaling eller med betalings- eller kreditkort. Ved bestilling af ikke-lagerholdte varer anvendes dog CPR-nr, navn og evt. adresse                                                                                                  2.3.1 Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte vare.                                                            2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde aftaler indgået med dig.        2.4 Når du køber receptpligtig medicin på apoteket: Vi behandler oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, recepter og de lægemidler, du køber. Oplysninger indsamles fra og registreres i Fælles Medicin Kort (FMK) samt Det Centrale Tilskudsregister (CTR), herunder om du er berettiget til tilskud fra regioner og/eller kommuner. Endvidere sker behandlingen, hvis du er medlem af sygeforsikring "Danmark".                                                                2.4.1 Formålet er at sikre din identitet, udlevere den korrekte medicin, at sikre dig de berettigede tilskud samt at opfylde vores sundhedsretlige forpligtelser.
2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8, Sundhedslovens afsnit X & XI med tilhørende bestemmelser samt Sundhedslovens § 42c & § 157, stk. 5.
2.5 Hvis du indleverer en recept, som vurderes at være falsk, vil vi indberette oplysningerne angivet på recepten til en til formålet særligt oprettet database administreret af Danmarks Apotekerforening. Oplysningerne, vi indberetter, omfatter navn og ydernummer på den læge, hvis recept er blevet forfalsket, ordineret præparat og mængde samt oplysninger om navn, CPR-nummer, adresse, på den person hvis navn fremgår af den falske recept.
2.5.1 Formålet er at forhindre svig og fejlmedicinering.                                                                                  2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen af falske recepter er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Databeskyttelsesfor-ordningens art. 6, stk. 1, litra e & f.
2.6 Når du bestiller Schengen-attester ("pillepas"): Vi indsamler oplysninger om præparat/lægemiddel, rejsens tidspunkt og periode, dagligt forbrug af præparatet, personlige informationer, herunder oplysninger om pasnummer, oplysninger om den læge, der har udstedt din recept samt afhentningsapotek.
2.6.1 Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne udstede det bestilte pillepas, så du i forbindelse med din rejse kan dokumentere, at den medbragte medicin er til eget forbrug.
2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 10 (LBKG 2014-09-03, nr. 1040).
2.7 Når du modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket som f.eks. medicinsamtaler, tjek på inhalation og compliance-samtale: Vi indsamler oplysninger om dit navn og din fødselsdato samt datoen for udførelsen af ydelsen. Ved rygestoprådgivning, som er finansieret af Albertslund kommune, indsamles oplysning om CPR-nr og start- og slutdato for modtagelsen af rådgivningen.   
2.7.1 Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er nødvendig af hensyn til at kunne tilbyde dig den rådgivning, du efterspørger, samt at kunne dokumentere ydelsen over for myndighederne.
2.7.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 15 (LBKG 2014-09-03, nr. 1040) med senere ændringer. Ydelsen ”Tjek På Inhalation” er dog baseret på samtykke.
2.8 Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger og informationer om din computer.
2.8.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.
2.8.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

3.HVOR HAR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA
3.1 De fleste af dine personoplysninger får vi fra dig selv, når du besøger eller handler på apoteket eller besøger vores hjemmeside.
3.2 Vi indsamler også personoplysninger om dig fra tredjeparter, herunder; i) FMK om dine lægemiddelordinationer, ii) din læge eller tandlæge i forbindelse med udstedelse af recepter; iii) kommuner med henblik på ydelse af tilskud.

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer, jf. punkt 2.2 kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.
4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtig medicin videregiver vi til FMK, CTR og Lægemiddelstatistikregisteret, kommuner og/eller regioner i det omfang, du er berettiget til tilskud samt sygefor-sikring "Danmark", hvis du er medlem.
4.3 Oplysninger om falske recepter, jf. punkt 2.5 videregiver vi til Danmarks Apotekerforening, der som selvstændig dataansvarlig har oprettet en til formålet særskilt database, som er anmeldt til Datatilsynet. Formålet med databasen er at kunne gribe ind over for svig og fejlmedicinering/overforbrug. Databasen er således oprettet af hensyn til brugerens tarv. Alle apoteker i Danmark har adgang til databasen med henblik på varetagelse af formålet med databasen.
4.4 Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere, så som apoteker der foretager dosispakning af medicin til kunder. Du kan bede om at få udleveret en oversigt over vores til enhver tid anvendte databehandlere. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.


5.SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på, Albertslund Apotek vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.
5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer, jf. punkt 2.2, opbevares generelt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
5.1.1 I tilfælde af, at optagelserne skal bruges i forbindelse med efterforskning af en mulig forbrydelse, vil optagelserne blive opbevaret, indtil efterforskningen samt sagen er afsluttet, eller indtil optagelserne ikke længere er nødvendige eller er af betydning for efterforskningen eller sagen generelt. I disse situationer vil optagelserne også, i det omfang det er nødvendigt, blive videregivet til politiet.
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin, jf. punkt 2.4, slettes hos os efter 5 år.
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, jf. punkt 2.5, slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.
5.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med sundheds- og rådgivningsydelser, jf. punkt [2.6], slettes efter 5 år i henhold til bogføringslovens § 10.


6.DINE RETTIGHEDER
6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.
6.2 Indsigtsretten
6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvor fra oplysningerne stammer.
6.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til albertslund@apoteket.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
6.3 Retten til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
6.4 Retten til sletning
6.4.1 Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder et samtykke, du har givet til os, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
6.6 Retten til dataportabilitet
6.6.1 Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. De fleste personoplysninger på apoteket er dog tilgængelig for alle apoteker gennem offentlige sundhedssystemer, hvorfor dataportabilitet ofte ikke er relevant.

6.7 Retten til indsigelse
6.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
6.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.
6.8 Retten til at klage til Datatilsynet
6.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


7.SIKKERHED
7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger med henblik på at kunne udføre deres arbejde, har adgang til disse.


8.KONTAKTOPLYSNINGER
8.1 Apoteket er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på apoteket eller på hjemmesiden.
8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Albertslund Apotek
Bytorvet 5, 2620 Albertslund

Tlf. nr.: +45 43648590
E-mail: albertslund@apoteket.dk


9.ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nyeste version af persondatapolitikken altid være tilgængelig på Hjemmesiden.
9.2 Denne version af Persondatapolitikken er dateret den 04.05.2020

 

 

Dine oplysninger